Rodo

Gościniec Pod Dębem

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Agencja Promocji i Rozwoju Grzegorz Fajkis przedstawia następujące informacje:

Administrator danych

Agencja Promocji i Rozwoju Grzegorz Fajkis, Jasieniec 50, 66-320 Jasieniec (Firma)

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: , telefonicznie: +48 783 783 783 lub pisemnie: ul. Jasieniec 50, 66-320 Jasieniec

Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, nie ma wymagania dla tej działalności w Rozporządzeniu RODO.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora w celach:

1) w celu przedstawienia oferty szkoleniowej i doradczej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

2) w celu zawarcia umowy na świadczenie usług szkoleniowych, doradczych, hotelarskich, agroturystycznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) w celach analitycznych w celu lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu w zakresie marketingu produktów własnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z naszych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe wynikające z udzielonej zgody będą przetwarzane przez okres zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Art. 140, 2) na wypadek zaistnienia roszczeń, które mogą zaistnieć w toku realizacji usługi lub braku jej realizacji. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami Kodeksy Cywilnego

Odbiorcy danych

Dane są przeznaczone dla Firmy oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

1) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Firmy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym),

2) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

3) podmiotom prywatnym, w odniesieniu do których cel i sposób przetwarzania powierzonych danych określają przepisy ustaw i które, zgodnie z przepisami prawa są zobowiązane do zachowania w tajemnicy otrzymanych danych osobowych (banki, usługi pocztowe i kurierskie, notariusze);

Prawa osoby, której dane dotyczą

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

  2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Firmy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  3. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Firmy Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

  4. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Firmę – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Firmę, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Firmę.

  5. W ramach realizacji umów Firma nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

  6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.